معرفی همکاران

Ø    افشین فدایی حیدری
مشاور حقوقی
فوق لیسانس حقوق
سابقه:۱۵ سال
 
Ø    اسماعیل نیسی
معاون بازرسی
فوق لیسانس علوم سیاسی
سابقه: ۱۸ سال
 
Ø    سمیه هاشم پور
رئیس گروه حقوقی
لیسانس حقوق
سابقه: ۱۲ سال
 
Ø    عبدالخالق زارعی
کارشناس بازرسی
فوق لیسانس مدیریت
سابقه: ۷سال
 
Ø    حسین عیسوند سلطان آبادی
کارشناس ارزیابی عملکرد
فوق لیسانس حقوق  و جزا
سابقه:۷سال
 
Ø    یوسف محمودی
کارشناس بازرسی
لیسانس برق
سابقه: ۷ سال
 
Ø    محمد صادق پورسلان
کارشناس بازرسی
فوق لیسانس علوم اجتماعی
سابقه: ۱۲ سال
 
Ø    سید ایوب طاهر الهایی
کارشناس بازرسی
فوق لیسانس عمران
سابقه:۷ سال
 
Ø    منصور صالحی
کارشناس بازرسی
لیسانس برنامه ریزی امور فرهنگی
سابقه: ۲۱
 
Ø    حسین عامری خواه
کارشناس حقوقی
لیسانس حقوق
سابقه: ۳ سال
 
Ø    پویا تقی پور بیرگانی
کارشناس حقوقی
لیسانس حقوق
سابقه: ۳ سال
 

مریم شکرالهی

مسئول دفتر بازرسی
لیسانس علوم اجتماعی
سابقه: ۷ سال

  لیلا آذرسا

کارشناس بازرسی
فوق لیسانس مدیریت بازرگانی
سابقه: ۷ سال